?

Log in

Aug. 5th, 2010

 Всем прывет. Вот як не круци, но просто невазможна - такая спякота!! А учора яшчэ таки град быу, таки ветер, думала што канец света. Тут па тилявизару бачыла пра пажары у Расии. Штож гэта творыцца. Дзярэвни гараць, люди без жылля и гаспадарки застаюцца. Праняси нас бог. Бо у миня тожа вон лес пад бокам, в ну во што там загарыцца. Можа яки патруль нам з Людкай арганизаваць па лесу. Каб гэтыя турысты, шо на шашлык едуць, нам тут пажара не нарабили. им та што.

Вот недавна на почту хадила. Там накупила газет разных, ну вот нравицца мне там пра все интерэснае чытаць, жытейскае. Дык во, гляжу - нейки новы журнал - "Личный юрист" дык кароча, купила. Вот чытаць, прасвещацца начала. Палезненькая штучка, я вам скажу. Бо што мы у гэнных законах панимаем.... Дык там такая стацья, аж не магу, там значыцца пра бабку пенсиянерку, ну ципа нашай бабки Вольки, дык кароча пачала ана там з министрами судицца за кварциру. Бо жыла у нейкам сараи, а ей гаварыли, што гэта добры дом. А у яе, гаротнай, там вжо з крыши усе капала, и сцены рушылися. И куда ана тольки не хадила, каб прауды дабицца. Кароча прабиуная такая бабка, маладчынка, не здалася!!! Вот толька прадалжэние у наступным номере. Трэба будет купиць яго абизацельна. Так инцярэсна. Ци пра то пачэму вот, адпечатки у гораде пальцау у всех бируць.Прам прэступники што ли усе там? Людка ездила на раен дык тожа у саюзпечаци купила сабе. Бо на почте был пачэмута толька адин журнал. Неправильна гэта. Нада вот людей прасвещаць, а не адин журнал толька на всю веску даваць. Мы тожа хацим знаць, што чуть што рабиць. Кароча "Ждите новый номер гэнага ЛИЧНАГА ЮРЫСТА

Пабегла. Да сустрэчы. Всех Люблю и цалую

Jul. 28th, 2010

Спякота вроде як прыкрацилася. Думала задушуся тут за гэныя дни - дыхаць не было чым!!
Все паняла: кароча - у гэтым гаду ниякая бульбы не будет. Вот шо рабиць - гние, а дажджы усе льюць и люьць, а потым такая духата. Вот жа! Людка уехала са сваим на юг - ну шо тут сказаць - малайчына, хоть и бросила свае хазяйства на меня. Ну да ладна. Правда, вот падсказала добрую мыслю, ты, кажа, Таня, купи сабе не карову , а пару козачак. Ну вот и надумала. На наступную нядзелю паеду на рынак у Грузичы, куплю пару сабе, бо ж николи не трымала козау, хай их лиха. 

Вот яшчо все з галавы не выходят думки пасля гэннай газавай вайны - ну вот как гэта, а? Людцы. Бо русския ж  - нашы брацця и сестры, ну шо ани там, эти алигархи тварат. Чаму яны, правду не гаварат прастым людзям: ну пра то, што нам тожа нужны газ и невть гэта, ну, што, сами нам далжны. Вот нейкую вайну газавую начали. Вот мне ды Любке  - усе роуна (кали вот проста па хазяйски) , бо ну зварыць паесци - и дроу хвацит. (Слава Богу, во ноччу на пильню збегаеш, набярэш сабе их астатки ад пилавання (усе роуна усе пагние), ну дык и  згатуеш у пячы. А вот тем кто у гораде жыве што рабиць? як без этава газу? Глядела па теливизару, дык бацька маладец, давау у сем у косци и у грыву гэнным алигархам. И правильна. Во яшчэ тут у неце глядела фатаграфии яго на украине - нешта неяк не очэнь он там в настраении, да и Мядзведу там нейки нерадасны, галаву адвернул, мо сорамна яму за все эти войны! 


Вот и пусть яму будет стыдна. Вот не будем з ими дружыць как тада са сваим газам да на Польшу, а?.
Ладна, хай з им, з Мядведзем гэтым. Усе ана харашы. Каго там жалець. Во мая карова здохла, дык хто з их мяне пажалеу?!

Jul. 8th, 2010

 Всем агромны прывет. Очэнь надеюсь на т ое, шо меня вы не забыли, а можа дажа скучали. Так долга не писала, во места себе не нахадзила, што не магу ничево написаць. Проста прадала кампьютер. Ну шо мне нада было рабиць. Так вот гора было - здохла мая карова, грошай няма, дапамагчы некаму. Во и прадала кампьютер. Ну ничаго. Сейчас все памянялась у лучшы бок - усе добра и, яшчэ , ура!!! - у миня есьць апяць кампютер. Купила, во у крэдит улезла. Хаця мне во кажуць шо болей заплачу за кампютер чэраз крэдит гэны, але што зробиш, зато вот сразу и паставила его.! Кароча, друззя, я апяць с вами!!! 
Дарагия люди, што ж гэта робицца?! Во, палазила по интернету, а тут пишут што у Минску люди ад гэтага свинячэга грыбу памирают. А вот па цилявизару ничэго не гаварат. Прауда , какае-то врачыха галоуная, ужо пишут, што паццвердзила што хварэют, но не памирают. Пачэму малчат все на телевизары? Пачэму мы ничаго не знаем? Во мы с Людкай у поуным няведанни што рабиць. Я ужо другой дзень не магу зайци у хлеу каб свинню пакармиць. Хто знае, можа ана заразиць мяне. Вон Людка, дык у нашага ваенрука працивагаз узяла, каб сваих свинней пакармиць. Сення мне дасьць адець. Ну, пачэму мы ничога не знаем? Можа свинней пара калоць пака не паздохли да пол дзярэвни не пазаражали. Наша фельдшарка дык зусим нечога не можэт внятна абясниць, мычыт як тая карова. Скажыце нам прауды!!! Мы хацим знаць!!!! 

Oct. 21st, 2009

Во, дабралася зноу да интернету. Восень... трэба во и да зимы гатовицца. Тут ужо не за гарами и халада. Ой, да гэтуль што было.!! Гэта адкрыла ЖЖ , а мамка мая дарагая, перашла па ссылки, а там на радыё Свабода меня пракаментавали. Ну, пра тое, што пра перапис я гаврыла. Дык я дразу да Людки пабегла. З хаты выьбегала, ды зачапилася за лаву, нос раквасила. Значыцца, прыбегаю да Людки, лицо у крыви, крычу, мол Людка хади да мяне хуччэй. Людка бедная перапужалася, схапила чапялю, ды у маю хату пабегла. Бяжыць и крычыць, што пакажа зараз таму , хто мне нос расквасиу. Еле ей усе абяснила. Зато, як убачыла яна, што там и пра яе написана, пра тое як пераставляе яна ухаце, дык такая радасная была. Кажа, мол во, хай усе знаюць нас. На вёске не забитыя люди жывуць. Кароча, зараз мы з ей лепшыя сяброуки!!! Все меня пытае, не написали пра яее што -нибудь у интернеце. Во як! Пабегла працаваць, бо тольки на пару хвилин у хату забегла. 

Перапис населения!

Всем прывет! Ничога не писала, бо работы было так многа, проста не перадаць!! Гэтаж стольки лисьця нападала, далибог не справицца. Усе выхадныя усе грэбла и грэбла, дай лиха, аж руки адваливаюцца. Ну, канешне, а як тут не грэбсци, кали праз плот у Людки две велизарныя бырозы старыя стаяць и усе лисце да мяне ляциць. Вот казала я ей, каб спилила, такие вяликия гэтыя дрэвы ды старыя, Усе баюсь каб не павалилися ад ветру. дык усе у меня пабураць. Яшчэ вот яблыки здымала апошния, ды вот варэння кампотау пазакатывала. Так што зимой буду як пани, з прысмаками чай пиць.
А учора яшчэ прыходзиу з раена нейки малады чалавек. Гэта па прэдварыцельнай пераписи. Дык сказау што скора прыйдзе апяць, значыцца пераписваць будут. Вот залезла у интернети знайшла пытанни к перапису, дык и не панимаю, зачэм вот такия вапросы чэрэсчур точныя?
Вот к прымеру: падробнае аписание жылога памяшчэния.  
И зачэм эта гасударству знаць где стаиць мой стол ци шафа? Вот адвечу, а патом рэшу пераставиць усе - дык што , саврала значыцца. Што-то тут не то? Вот абяснице, зачэм эта им нада знаць?  Вон Людка кажны дзень краваци таксае па дому, усе пераставляе, дык што ей атвечаць? Хиба на этат вапрос так: "Аписываю: каля акна, што выходиць на падворак, стаиць стол, хаця вчэра он стаял каля акна, што выходить на вулицу, а вот сення вечарам будзе стаяць ближэй да печы, бо ад акна дуиць, восень жа на улицы." Или вапрос пра кампьютер и интернет. Вот каму какое дела, есць у меня ен альбо яго нима? А пра языки ваабщэ не панимаю этих вапросав. Какой радной язык - ну, канешне жа не русский. Што я дурная, не чула як гавараць у гораде, не так не па нашаму. Мы вот з детства на беларусскай мове размауляли. Только вот патом, как начыли всем русский той навязываць, начыная са школы, дык гаварым абыяк, но язык мой - беларуский. Да хиба у гораде ани назавуць руский. Ну пусць гаварат там па руссаки, а ж беларусы усе ж таки, дак как беларусу русский радной? Вот немцы - нямецкая мова, ци французы- дык французская мова, а беларусы-значыць беларусская мова.  Вот месяца палтара прыехал новы настауник беларусскай мовы да нас. Таки малады, интэлягентны, ой, дык так хораша размауляець на беларусскай мове. Людка кажа, што як сутрэне  яго на улицы, дык каб паслухаць яго, патае разные глупасьци, ну там как абжылися у нас, ци сколька часу. Вот красива он гаварыт и все тут. Странные все вапросы!!  Карочэ, усим на перапис и чэсна адказываць на вапрсы!!

Бацька -ты не прау.

Вот у Камсамолке прачытала, што даярка палучает в сезон да 1000 доларау. Ну вот неправда, нельзя никаму верыць. Бацька навернае ашыбся . Где эта стольки палучают. Хиба я не знаю как Зинка жыве. Ана с роду таких вот грошау не мела. Свае хазяйства трымает, а за такие грошы зачэм ей яно нада было бы. Вот вранье все эта. Трубяць па всиму миру как добра , а вот прыехали бы да нас у дзярэуню, ды паглядели бы. А то усе па паказательным ездять. У саседней дярэвни дык савсем астались 3 хаты, где жывуть и то старые. Старая Лилька Бязхлебникава з дедам, ды Волька Сёмухава адна, ды нейкия алкашы у трэцей хаце живут прыежжыя. И все. Вот и дзярэвня возраждаецца. И так вакруг. И не нада тут ля-ля.! Ишчо гаварыт што пьянага не увидетьв дерэвне - Матка Боска, дзе ж такая дзярэвня-та звазиця мяне туды. Я можа да сих пор у девках и хажу, патаму што найти и у нашай и вакруг дярэвнях непьющых мужыков невазможна. А выходить за пьяницу ды ирваць сабе нервы - не, дзякуй.
А вот пра цветы правильна гаварыт! У нас у дярэвни их многа разных цветоу. Вот пра чыстату не скажу, а цветы - да, есць и на могилках -  як пойдзеш, аж ты Бог мой - стольки цветоу расте красивых. 

за 1000 даларав!!!!
А вот к стати и фота маей Милки! можа и мы с ней, ну хоць не на 1000 а на 300 доларау малака паздаем. А нука, Милка, паднатужымся...

Oct. 8th, 2009

 Выдался свабодны час, прыбегла дамой и у кампъютер сразу, залезла на страницу какой-та pink_birkin. Счас скапирую адрас… - http://pink-birkin.livejournal.com/12136.html, Матка Боска, што гэта такое. Неужэли вот так люди жывуць? Эта жа жах. И эта жанчынка ещо хвалицца чэмта? Вот пиша што «привыкла есть на завтрак яичную кашку с черной икрой или яйцо-пашот с белым трюфелем и smoothie» - кроме икры и яйца не паняла што ана всетаки есць. Вот не панятна мне…! И вот пиша што нейки Б падарыл ей рысунак и букет цветоу, да так этим хвалицца. Ну, рысунак очэнь странный, да ладна, можа я чаго не панимаю, но вот цвятоу букет – мама дарагая! Хай бы ана да нас у деревню прыехала. Я бы ей з агароду таких цветоу назбирала што бы и не стыдна на была другим паказаць. Вон у Людки , хоць ана и засранка канешне, у агароде, тожа такие красивые цвяты растуць. И ваабще, как я паняла – ненастаящая ана! Вот не пиша што ана делает, толька вот дзеньгами сарыт. Хиба настаяшчая женщина так можа? А как же хазяйства, как вот мужа накармиць? Он жа збяжыць ад яе, если толька адними яйцами кармиць. Известна – мужыку паесьць нада добра, ну, каб работал добра. Низнаю как вот так жыць можна, далибог. А тут такие грошы за тухли на абцасах выкидываць. Вот зараз паспрабую скапираваць этыя тухли. Не разумею… Вот што в них красивага, да и не практичные савсем, а грошау каштуюць... А у зимку як ана хадиць бедет. Гэтаж на вулицу не адець, да и людзи засмяюць… Вот капирую фота тых тухлей.

А вам как ани? Я дажа Людке паказавыла (сейчас немнога разгаврвыем, надолга ли толька эта). Дык Людка рагатала з их аж попел у комине пасыпауся. Вот чего толька у мирэ нету!!! 

Oct. 8th, 2009

Ну и пагода на улицы. А мне вот снилася море, всю ноч снилася будта я иду вот па пясочку таким светлым и мора такое бальшое, красивае и мне так харошо. Не была я на море, да и кали там бываць, если за гаспадаркай сматрэць нада. На каго ее аставиць? На Людку не аставиш, бо если узнает што на мора пехала, дык и скацину ад зависьци глядедь не стане. Вот есьць жэ завидущые люди такие. Ладна, пабегла на работу. А, вот  прымерна такое мора